Положення про Координаційну раду

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 червня 2012 р. № 671

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Координаційну раду з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

1. Координаційна рада з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації заходів з реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (далі - Ініціатива) в Україні;

2) проведення аналізу стану реалізації Ініціативи;

3) сприяння забезпеченню відкритості та прозорості процесу реалізації Ініціативи, залучення до нього інститутів громадянського суспільства;

4) співпраця з керівним комітетом Ініціативи, іншими міжнародними організаціями, які підтримують впровадження Ініціативи.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє пропозиції стосовно визначення пріоритетів, стратегічних і поточних завдань діяльності Кабінету Міністрів України з реалізації Ініціативи;

2) організовує підготовку проектів планів заходів з реалізації Ініціативи, пропозицій щодо їх коригування;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 432 від 10.09.2014}

3) забезпечує врахування громадської думки під час підготовки проектів планів заходів з реалізації Ініціативи, а також їх виконання;

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 432 від 10.09.2014}

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реалізації Ініціативи;

5) сприяє забезпеченню координації заходів з реалізації Ініціативи, відповідальними за виконання яких є інститути громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 432 від 10.09.2014}

6) вивчає результативність діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи;

7) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо удосконалення роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи;

8) надає інформаційно-аналітичну, методичну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади з питань реалізації Ініціативи;

9) вносить пропозиції щодо здійснення заходів з координації підготовки звітів про реалізацію Ініціативи, їх оприлюднення та громадського обговорення;

{Підпункт 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 432 від 10.09.2014}

10) забезпечує популяризацію вітчизняного та міжнародного досвіду щодо реалізації Ініціативи;

11) забезпечує координацію дій з реалізації Ініціативи в Україні з керівним комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.

5. Координаційна рада має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати в установленому порядку на свої засідання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, вчених, експертів, а також представників засобів масової інформації;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

4) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених за її ініціативою робочих груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, незалежних експертів;

5) організовувати і проводити публічні заходи (конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари тощо) з питань, що належать до її компетенції.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, керівним комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.

7. Координаційна рада утворюється у складі голови Координаційної ради, його заступників, секретаря та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 432 від 10.09.2014}

Персональний склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Голова Координаційної ради:

1) здійснює керівництво роботою Координаційної ради;

2) представляє Координаційну раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, керівним комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

3) інформує Кабінет Міністрів України про хід реалізації Ініціативи в Україні;

4) організовує розроблення пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на налагодження співпраці Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, громадськими радами при органах виконавчої влади;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 432 від 10.09.2014}

5) сприяє забезпеченню здійснення координації та організації методичного забезпечення роботи органів виконавчої влади з питань дотримання демократичних стандартів відкритості та прозорості їх діяльності, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 432 від 10.09.2014}

6) вживає заходів для взаємодії органів виконавчої влади з представниками інститутів громадянського суспільства в процесі реалізації в Україні Ініціативи та сприяння розвитку громадянського суспільства.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 432 від 10.09.2014}

Голова Координаційної ради має право вносити в разі потреби зміни до складу Ради.

9. Заступник голови Координаційної ради виконує обов’язки голови у разі його відсутності.

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 432 від 10.09.2014}

11. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться згідно з планами її діяльності або у разі потреби.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 432 від 10.09.2014}

Засідання проводяться головою, а в разі його відсутності його заступником.

Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Координаційної ради.

{Абзац сьомий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 432 від 10.09.2014}

12. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до повноважень.

13. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.