Луганська область

План заходів з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Луганській області

Список скорочень:

ІГС – інститути громадянського суспільства

ПВУ – Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд»

№ з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні

1

2

3

4

Напрям діяльності 1: Залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики

Зміст діяльності:

а) консультації – громадська оцінка проектів, планів, подання власних пропозицій;

б) участь у підготовці рішень;

в) контроль реалізації пропозицій та прийнятих рішень, включаючи постійний зворотній зв’язок.

1.1

Корекція, поетапний розвиток Плану ПВУ та аналіз ефективності його реалізації за участю представників громадськості та облдержадміністрації

II квартал

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

1.2

Оприлюднення поточних і підсумкових результатів виконання Плану ПВУ на офіційній сторінці Луганської облдержадміністрації у соціальній мережіFacebook із забезпеченням зворотного зв’язку з громадськістю

II квартал

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

1.3

Створення банку даних суспільно значущих ініціатив інститутів громадянського суспільства Луганської області для їх планомірної реалізації

протягом

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, громадська рада при облдержадміністрації

(за згодою)

1.4

Залучення ІГС до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення

протягом

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

(за згодою)

1.5

Організація публічного громадського обговорення щорічного звіту голови обласної державної адміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку області

протягом

2015 року

департаменти: економічного розвитку і торгівлі, масових комунікацій облдержадміністрації

1.6

Здійснення адміністративного та громадського  моніторингу ефективності реалізації Ініціативи ПВУ на території Луганської області, зокрема:

- регіонального плану заходів з реалізації Ініціативи ПВУ;

- інших програм та планів, спрямованих на розвиток демократії, зокрема: планів проведення консультацій з громадськістю, програм, планів заходів, законів по інших напрямах реалізації Ініціативи ПВУ (доступ до публічної інформації, запобігання і протидія корупції, підвищення якості адміністративних та соціальних послуг, розвиток електронної демократії)

протягом

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

(за згодою)

1.7

Сприяння проведенню різних форм громадського контролю, громадської експертизи щодо виконання заходів Плану ПВУ, оприлюдненню результатів громадського контролю на офіційній сторінці Луганської облдержадміністрації у соціальній мережі Facebook та у ЗМІ

 

протягом

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації,

представники ІГС (за згодою)

№ з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні

1

2

3

4

Напрям діяльності 2Забезпечення доступу до публічної інформації

Зміст діяльності:

а) впровадження політики гласності в роботі органів влади, передусім, з актуальних для населення питань;

б) забезпечення відкритості та доступу до публічної інформації;

в) відкрите проведення публічних обговорень, оприлюднення громадської думки та громадських оцінок, результатів громадських експертиз

2.1

Проведення вивчення громадської думки щодо проваджуваної політики гласності на місцях та щодо потреб суспільства в наданні інформації владою

потягом 2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

2.2

Сприяння проведенню громадської експертизи щодо доступу до публічної інформації в органах виконавчої влади, також щодо ефективності прийому громадян в органах влади та місцевого самоврядування

протягом2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

2.3

Проведення публічного громадського обговорення питання доступності для громадськості інформації про діяльність органів влади та місцевого самоврядування

ІІІ квартал

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, райдержадміністрації,виконкоми міських рад міст обласного значення

(за згодою)

2.4

Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації шляхом     розміщення цих матеріалів на веб-сайтах органів місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу.

Забезпечення вільного доступу громадськості до даних містобудівного кадастру, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом

ІІ квартал 2015 року

органи місцевого самоврядування,райдержадміністрації

2.5

Публікація проміжних та інших звітів про виконання плану заходів з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на офіційній сторінці Луганської облдержадміністрації у соціальній мережіFacebook

протягом 2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

№ з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні

1

2

3

4

Напрям діяльності 3: Запобігання і протидія корупції

Зміст діяльності:

а) виконання в регіоні законодавства та програми з протидії та запобігання корупції;

б) сприяння посиленню контролю з боку громадян за прозорістю діяльності влади;

в) систематичне інформування суспільства щодо поточних заходів та ефективності запобігання корупції

3.1

Вивчення громадської думки щодо гласності, відкритості, прозорості діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування в аспекті протидії та попередження корупції на місцях

протягом

2015 року

структурні підрозділи облдержадміністрації

(координація: сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації)

3.2

Розроблення із залученням представників громадськості програми запобігання і протидії корупції в Луганській області

березень

2015 року

сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

3.3

Оприлюднення на офіційній сторінці Луганської облдержадміністрації у соціальній мережі Facebook звіту про виконання програми запобігання і протидії корупції в Луганській області

протягом

2015 року

сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

3.4

Сприяння проведенню громадських антикорупційних експертиз проектів місцевих нормативно-правових актів

протягом 2015 року

сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

3.5

Звітування головних розпорядників бюджетних коштів на громадських форумах, засіданнях громадських рад при органах виконавчої влади та інших зустрічах з громадськістю про витрачання бюджетних коштів у 2015 році

протягом 2015 року

структурні підрозділи облдержадміністрації;

координація: Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

3.6

Сприяння журналістським розслідуванням щодо проявів корупції з боку посадових та службових осіб у різних сферах (ЖКГ, земельні відносини, будівництво, громадський транспорт тощо)

протягом

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

3.7

Проведення засідання «круглого столу» громадських організацій, правоохоронних та інших державних органів з питань громадського сприяння подоланню корупції в області

протягом

2015 року

сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

№ з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні

1

2

3

4

Напрям діяльності 4: Підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг. Впровадження технологій електронного урядування та забезпечення розвитку електронної демократії

Зміст діяльності:

а) підвищення ефективності роботи органів влади;

б) посилення контролю з боку суспільства;

в) впровадження електронних технологій у сфері управління та в роботі з громадянами

4.1

Сприяння впровадженню електронних технологій у сфері управління та в роботі з громадянами в територіальних громадах Луганської області

листопад

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

 

4.2

Проведення моніторингу ЗМІ на наявність зауважень і пропозицій ІГС та окремих громадян щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформування про вжиті заходи щодо їх усунення

протягом

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

 

4.3

Розширення мережі центрів з надання адміністративних послуг (адміністративних центрів) та забезпечення надання адміністративних послуг через державних адміністраторів

протягом 2015 року

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

4.4

Залучення міжнародної технічної допомоги щодо покращання діяльності центрів надання адміністративних послуг

протягом 2015 року

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

4.5

Забезпечення рівних підходів під час надання соціальних послуг представникам різних соціальних груп

протягом 2015 року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

4.6

Забезпечення діалогу органів влади з громадськістю у соціальних мережах

протягом

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

4.7

Проведення тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо використання потенціалу новітніх медіа (Інтернет-ресурси, блоги, соціальні мережі) задля покращання якості взаємодії з громадськістю

протягом

2015 року

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

 

ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Луганської обласної державної адміністрації

Станом на грудень 2013 року

Обласною владою приділяється значна увага залученню громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики, забезпеченню прозорості у діях державних органів влади в регіоні, запобіганню та протидії корупції, підвищенню якості надання адміністративних послуг.

Зокрема, облдержадміністрацією оприлюднений звіт про реалізацію в Україні Ініціативи за липень 2012 року – жовтень 2013 року http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/10/30/news_59157.html та за погодженням з регіональним координатором Ініціативи Заливною Л.М., підготовлений звіт про виконання Плану заходів з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Луганській області в 2013 році http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/12/19/news_61909.html.

Крім того, останній звіт був обговорений 20.12.2013 під час засідання «круглого столу» за темою «Електронне врядування та електронна демократія в територіальних громадах Луганської області: успішна практика, проблеми», у якому взяли участь представники обласної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, керівництво Центру надання адміністративних послуг у м. Луганську, журналісти.

Також аналіз стану виконання Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» планується винести на відкрите засідання громадської ради при облдержадміністрації в рамках Форуму інститутів громадянського суспільства за участю керівництва області, членів громадських рад при райдержадміністраціях та виконкомах міських рад, керівників структурних підрозділів РДА та виконкомів міськрад, відповідальних за взаємодію з громадськістю.